Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.hellohero.pl

Sklep internetowy www.hellohero.pl jest własnością: HELLO HERO Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą przy ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa,  NIP: 5242995940

§ 1 Definicje:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym.
 3. Sprzedawca – Hello Hero Sp. z o.o. w organizacji.
 4. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 
 3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check boxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. 
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 4 Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia (jeśli dotyczy) opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 
 2. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 4. Płatność elektroniczna w systemie eService realizowana jest przez Bank PKO BP.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Dokonanie rezerwacji możliwe jest tylko przez pełnoletnie osoby. Oferta usług dotyczy wyłącznie wykonywania ich podczas trwania Festiwalu Hello Hero. Warunkiem skorzystania z zakupu z rezerwacją jest posiadanie ważnego biletu na festiwal Hello Hero.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy dokonać pełnej płatności z góry za rezerwację. 
 3. Jeśli zdecydujesz się na odwołanie rezerwacji, należy pamiętać, że usługi oferowane przez Hello Hero sp. z o.o. nie podlegają regulacji ustawy o prawach konsumenta, co oznacza, że nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy. Warunki odwołania rezerwacji oraz informacje o kosztach odwołania są dostępne na etapie dokonywania rezerwacji.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 Szczegółowe warunki korzystania z zamówienia

Glamping/Namiot

W ramach wypożyczenia wynajmujący dostaje do użytkowania materac dmuchany, śpiwory, powerbank, oświetlenie w postaci lampki turystycznej. Dostępne są namioty 4 osobowe. Kupujący zwany również wynajmującym zobowiązuje się przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej ilości osób korzystających z namiotu (dzieci do lat 12 nie podlegają temu zapisowi). Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do namiotu. Wynajmujący zobowiązuje się do zamykania namiotu podczas nieobecności, aby chronić sprzęty i rzeczy osobiste. Za rzeczy pozostawione w namiocie organizator nie odpowiada. Za uszkodzenia namiotu wskutek nieprawidłowego użytkowania odpowiada wynajmujący. Na poczet zabezpieczenia przed uszkodzeniami z winy wynajmującego organizator pobiera od wynajmującego kaucję zwrotną w wysokości 1000 zł (słownie jeden tysiąc  złotych), gotówką w momencie wydania namiotu. Kaucja zostaje zwrócona również gotówką w momencie zdania namiotu, po sprawdzeniu stanu namiotu i wyposażenia i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego. Namiot należy zdać do godziny 18:00 w niedzielę, 25.08.2024 r.

Polana kamperowa

Zakup z rezerwacją obejmuje wynajem miejsca parkingowego dla kampera na okres trwania festiwalu Hello Hero. Organizator nie zapewnia podłączenia kampera do prądu. Wynajmujący zobowiązuje się do zamykania kampera podczas nieobecności, aby chronić sprzęty i rzeczy osobiste. Za rzeczy pozostawione w kamperze i uszkodzenia kampera na terenie festiwalu Hello Hero organizator nie odpowiada. Wszyscy pasażerowie kampera muszą mieć kupione bilety na festiwal Hello Hero.. Miejsce parkingowe należy opuścić do godziny 20:00 w niedzielę, 25.08.2024 r.  

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.hellohero.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2024 r.