Regulamin festiwalu

§1.

Organizatorem Festiwalu Sportowego Hello Hero jest Hello Hero Sp. z o. o siedzibą w Warszawie, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0001090459; NIP 5242995940.

 

§2.

Regulamin Festiwalu Sportowego HELLO HERO 2024 realizowanego w dniach 22 sierpnia 2024 roku od godz.7:00 do 25 sierpnia 2024 do godz. 18:00, którego:

 1. program odbywać się będzie na terenie Festiwalu, czyli gospodarstwa agroturystycznego Zaścianek Babie Lato, Ziemiary 56, 99-417 Bolimów >>> MAPKA,

 2. część pól namiotowych i parkingi na około 700 samochodów usytuowane są na sąsiednich działkach.>>> PARKINGI.

 3. Program o charakterze imprezy masowej realizowany będzie na specjalnie wydzielonej i oznaczonej części terenu Festiwalu.

 

§3.

 1. Festiwal odbywa się na terenie Natura 2000, będącym częścią Bolimowskiego Parku Krajobrazowego >>> bpk (parkilodzkie.pl). Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z zasadami zachowania na terenie Parku i przestrzegania tych zasad. Zakazy dotyczące parków krajobrazowych określa Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody >>> Dz.U.2023.0.1336.

 2. Teren Zaścianka Babie Lato (o powierzchni 12 ha, w tym staw 0,5 ha) bezpośrednio graniczy z Rezerwatem Przyrody “Rawka” (zajmującym około 0.8 ha).

 3. Na terenie rezerwatu przyrody obowiązuje szereg obostrzeń, m. in. zakaz wchodzenia, zakaz kąpieli, zakaz hałasowania. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania z całą stanowczością tych zakazów. W razie ich naruszenia Uczestnik ponosi odpowiedzialność osobistą w zakresie nałożonym przez strażników przyrody i odpowiednie służby strzegące porządku w rezerwacie.

 

§4.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zawiera postanowienia porządkowe dla wszystkich uczestników, czyli osób (które wykupiły bilet Sklep – Hello Hero), gości (którzy otrzymali zaproszenie) oraz organizatorów (którzy otrzymali odpowiedni identyfikator), które to dokumenty stanowią dla tych osób podstawowy i jedyny dokument określający:

 1. zasady uczestnictwa w Festiwalu,

 2. warunki i zasady bezpieczeństwa wymagane od uczestników Festiwalu w trakcie jego trwania,

 3. jak również zasady korzystania z terenu Festiwalu.

 1. Celem regulaminu jest zapewnienie efektywnego realizowania festiwalowego programu i bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu a także ochrony środowiska.

 2. Do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie zobowiązani są wszyscy uczestnicy, czyli:

 1. osoby, które dokonały zakupu biletu;

 2. wystawcy;

 3. osoby z obsługi gastronomicznej;

 4. zaproszeni goście;

 5. organizatorzy, służby porządkowe, i technicznej, wolontariusze;

 6. osoby pełniące obowiązki obsługi imprezy masowej >>> Regulamin imprezy masowej – Hello Hero.

 

§5.

UDZIAŁ W FESTIWALU

 1. Do udziału w Festiwalu są uprawnione osoby wymienione w §4, pkt. 3.

 2. Każdy z wymienionych powyżej uczestników otrzymuje identyfikator odpowiedni do sprawowanej funkcji. Identyfikatora nie można zdejmować ani przekazywać innym osobom.

 3. Identyfikator uprawnia do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z Festiwalu w terminie Festiwalu.

 4. Uczestnik, który zakupił bilet (po jego okazaniu), otrzymuje identyfikator na okaziciela, w formie opaski, wydawanej przez Organizatora; wejście na teren Festiwalu odbywa się każdego dnia jego trwania poprzez recepcję w godzinach od 7:00 do 21:45.

 5. Wjazd na teren Festiwalu samochodem jest zabroniony. Poza jego terenem usytuowane są bezpłatne parkingi dla osób mających wykupiony bilet.

 6. Dla Kamperów jest wydzielone dodatkowo płatne miejsce parkingowe.

 7. Uczestnicy: organizatorzy, trenerzy, artyści, wystawcy, obsługa gastronomii mogą, w uzgodnieniu z Recepcją, wjechać na teren i zatrzymać się na wyznaczonych parkingach.

 8. Organizator może odmówić wstępu na Festiwal lub usunąć osobę z Terenu Festiwalu, uniemożliwiając przebywanie danej osoby na Terenie Festiwalu, jeśli nie okazała ważnego biletu lub Identyfikatora.

 9. Organizator może odmówić wstępu na Festiwal i Teren Festiwalu:

 1. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie, tych wzmagających agresję;

 2. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające;

 3. osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości;

 4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do osób upoważnionych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na Festiwalu (dalej „Służby Porządkowe”), legitymujących się stosownymi identyfikatorami.

 2. Osoby, które w dniu Festiwalu nie ukończyły 18. roku życia mogą uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego Uczestnika.

 

§6.

BILETY, IDENTYFIKATORY

 1. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów: Festiwalu i Imprezy Masowej.

 2. Bilety uprawniające do udziału w Festiwalu są dostępne do sprzedaży za pośrednictwem:

 1. biletomat.pl,

 2. przed jedynym wejściem na teren Festiwalu w Recepcji.

 1. Bilet jest biletem na okaziciela i uprawnia do wejścia jednej osoby. Stanowi on podstawę uczestnictwa w Festiwalu na okres odpowiednio czterodniowy lub weekendowy

 2. Podstawą dopuszczenia do udziału w Festiwalu jest przedstawienie potwierdzenia zakupu biletu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu.

 3. Bilet występuje w formie elektronicznej lub papierowej (zakupiony przed wejściem na teren) i w takiej formie podlega weryfikacji przed wejściem na Teren Festiwalu. W razie wątpliwości Organizator jest uprawniony do weryfikacji uprawnienia Uczestnika do udziału w Festiwalu w terminie jego trwania.

 4. W sprawach technicznych związanych ze sprzedażą Biletów Uczestnicy powinni zwracać się bezpośrednio do Operatora sprzedaży Biletów.

 5. Bilet nie podlega zwrotowi.

 6. W czasie trwania Festiwalu Uczestnik zobowiązany jest do posiadania Identyfikatora, jego brak lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora/opaski nie zapiętego na ręce, stanowi podstawę do usunięcia z Terenu Festiwalu.

 7. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Porządkowych wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy.

 8. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone podczas Festiwalu. Opuszczenie Terenu z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem, bez uprzedniego powiadomienia Służb Porządkowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Festiwalu.

 9. W przypadku odwołania Festiwalu, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, lub z przyczyn związanych z siłą wyższą, np. pandemią, Bilet zostanie zamieniony na prawo udziału w kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

 10. Zmiany w programie Festiwalu nie stanowią podstawy do zwrotu Biletu lub jego ekwiwalentu, w jakiejkolwiek formie.

 

§7.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

 1. Służby Porządkowe dbają o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na Terenie Festiwalu w czasie jego trwania. PARKINGI

 2. W Wyroczni, czyli w biurze Festiwalu Sportowego (usytuowanego w centralnej części terenu), udzielane są wszelkie informacje o wydarzeniach programowych.

 3. Na stanowisku Punktu Informacyjnego Hermesa (znajdującego się w centralnej części terenu), udzielane są wszelkie informacje o sprawach organizacyjnych; tu znajduje się też punkt dzieci i rzeczy znalezionych.

2. Uczestnik zobowiązuje się:

 1. stosować się do poleceń Organizatorów czy Służb Porządkowych;

 2. zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności, przestrzegać postanowień Regulaminu;

 3. reagować i zgłaszać Organizatorom czy Służbom Porządkowym sytuacje zagrażające życiu/zdrowiu uczestników; szczególnie uczulamy wszystkich uczestników do dbania o bezpieczeństwo dzieci, także tych przebywających w Wiosce Spartańskiej czy będących w strefie imprezy masowej a także osób przebywających nad wodą.

 4. zgłaszać Organizatorom czy Służbom Porządkowym zauważone uszkodzenia, wady w infrastrukturze programowej, organizacyjnej, socjalnej; w tym zakazane są zmiany, usuwanie, dodawanie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie;

 5. segregowania śmieci i wyrzucania ich do odpowiednich, rozstawionych na terenie pojemników i kontenerów;

 6. dbanie o czystość na Łąkach Morfeusza, wokół swojego namiotu a wyjeżdżając zostawić to miejsce posprzątane.

 7. dbanie o czystość na parkingach, wokół swojego samochodu, kampera, a wyjeżdżając zostawić to miejsce posprzątane.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o naturę i roślinność, a także zabudowania i inne urządzenia znajdujące się na Terenie Festiwalu oraz do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

 2. Uczestnikowi realizującemu program Festiwalu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej lub promocyjnej na Terenie Festiwalu, które zarezerwowane są dla osób, firm, instytucji oficjalnie zgłoszonych i zatwierdzonych przez Organizatora.

 

§8.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik oświadcza, że uczestnicząc w Festiwalu, znajduje się w stanie zdrowia, które nie stanowi zagrożenia dla jego zdrowia i innych uczestników.

 2. Uczestnik samodzielnie dba o swoje mienie a zwłaszcza o cenne przedmioty.

 3. Na Terenie Festiwalu zabrania się spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających.

 4. Na Terenie obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk, grilla i palenia innych form otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych przez Organizatora na ten cel.

 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na skutek jego działania lub zaniechania na Terenie Festiwalu, w mieniu innych Uczestników lub w mieniu Organizatora czy właściciela Terenu Festiwalu.

 6. Uczestnik stosuje się do obowiązujących w czasie Festiwalu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§9.

SIŁA WYŻSZA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań (dalej: „Siła Wyższa”).

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany Terminu Festiwalu lub jego programu lub miejsca Festiwalu ze względu na działanie Siły Wyższej.

 3. Uczestnik kupując Bilety akceptuje powyższe postanowienia Regulaminu oraz możliwość zmian. Bilet w takim przypadku pozostaje ważny i nie może zostać zwrócony i będzie uprawniał do udziału w wydarzeniu w innym terminie.

 

§10.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją i realizacją Festiwalu i wyłącznie w celu utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Festiwalu i nie będą przechowywane dłużej niż do 30 listopada 2024 roku, z uwzględnieniem okresu na reklamacje.

 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być także państwowe służby sanitarne i porządkowe, dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatorów w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.

 6. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 1. wniesienia żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przenoszenia;

 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

 1. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Zdjęcia i filmy wykonane podczas Festiwalu mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Festiwalu Sportowego Hello Hero, jak również wykonawców, artystów i prelegentów biorących udział w Festiwalu.

 3. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza udzielenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:

 1. utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie na rzecz Organizatora i jego Partnerów

 2. wprowadzanie do pamięci komputera,

 3. wykorzystania do promocji i organizacji Festiwalu przez Organizatorów,

 4. udostępniania partnerom Organizatorów w celu ich promocji w kontekście udziału w Festiwalu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Festiwalu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatorów, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych, kinowych i radiowych.

 

§11.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej (listem poleconym), najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Festiwalu, na adres korespondencyjny Organizatora.

 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi listem poleconym.

 

§12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 1. ustalenia zmian w przebiegu Festiwalu z nieprzewidzianych, nieuniknionych lub niezależnych od Organizatorów powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,

 2. odwołania lub zrezygnowanie z organizacji części programu Festiwalu z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób;

 3. dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody przez Uczestnika, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora.

 1. Zaistnienie którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności nie stanowi podstawy do zwrotu ceny Biletu lub jej części.

 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności, z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz bezpieczeństwa Uczestników.

 3. Organizator informuje o zmianach wydarzeń związanych z Festiwalem i Regulaminów na stronie internetowej Festiwalu pod adresem www.hellohero.pl, a za pomocą newslettera zalogowane osoby, firmy, instytucje.

 4. Regulamin obowiązuje od  5 marca 2024 roku.