Regulamin imprezy masowej

Regulamin Terenu i Imprezy Masowej

HELLO HERO 2024

Organizatorem Festiwalu Sportowego Hello Hero jest Hello Hero Sp. z o. o. z siedzibą, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0001090459; NIP 5242995940.

Program Imprezy masowej odbywać się będzie na terenie Festiwalu, czyli gospodarstwa agroturystycznego Zaścianek Babie Lato, Ziemiary 56, 99-417 Bolimów >>> MAPKA, w dniach 22-26 sierpnia 2024 r.

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin został opracowany przez Organizatora na podstawie przepisów ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466).

 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Sportowego Festiwalu Hello Hero będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest w jego ramach, na specjalnie wydzielonym terenie i w ustalonych godzinach Impreza Masowa.

 3. Impreza będzie miała charakter koncertów muzycznych.

 4. Każda osoba przebywająca na tym terenie i w tym czasie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu jak też regulaminu imprezy Sportowego Festiwalu Hello Hero.

 5. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

 1. obowiązki uczestników imprezy;

 2. warunki uczestnictwa,

 3. uprawnienia uczestników imprezy masowej;

 4. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

 1. Organizator dla celu przeprowadzenia imprezy masowej:

 1. powołuje “Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – stanowiące osoby pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, których zadaniem jest dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie Masowej, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę firmy ochroniarskiej, numer identyfikacyjny, imię nazwisko ochroniarza.

 2. wyznacza “Teren Imprezy Masowej”, na którym przeprowadzana jest Impreza, od momentu zweryfikowania uprawnień stanowiących podstawę do wstępu na Teren Imprezy Masowej. Za czas Imprezy Masowej uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników do momentu wyjścia z obiektu ostatniego uczestnika imprezy.

 3. Zaprasza na imprezę masową “Uczestników Imprezy”, którym są osoby uczestniczące w trakcie Sportowego Festiwalu Hello Hero i imiennie zaproszeni przez Organizatora goście specjalni.

 

§2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ.

 1. Wstęp na Teren Imprezy Masowej jest tylko za okazaniem ważnego biletu w formie indywidualnej opaski na rękę.

 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę Masową oraz przebywania na niej osobom naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.

 3. Impreza Masowa rozpoczyna się w dniach:

 • 22 sierpnia 2024 r. w godzinach 18:00 – 24:00;

 • 23 sierpnia 2024 r. w godzinach 18:00 – 24:00;

 • 24 sierpnia 2024 r. w godzinach 18:00 – 24:00.

 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę Masową osobie:

 1. bez ważnego biletu wstępu

 2. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy
  o bezpieczeństwie imprez masowych,

 3. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 4. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe,

 5. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 6. używającej elementów odzieży utrudniających identyfikację uczestnika.

 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 1. Podczas Imprezy Masowej zabrania się w szczególności:

 1. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,

 2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,

 3. wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników imprezy w tym również wchodzenia na inne instalacje zlokalizowane na terenie imprezy (ogrodzenie, płotki, lampy, teren sceny, punkt techniczny z konsolą),

 4. rzucania przedmiotami,

 5. posiadania i spożywania alkoholu,

 6. posiadania i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych
  lub innych podobnie działających środków,

 7. rozniecania i podsycania ognia,

 8. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji
  o podobnym działaniu,

 9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy,
  a także niszczenia infrastruktury,

 10. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,.

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie Masowej:

 1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą zostać użyte jako przedmioty niebezpieczne zagrażające życiu lub zdrowiu uczestników imprezy masowej,

 2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 3. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału,
  w tym butelek plastikowych,

 4. kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,

 5. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

 6. trąbek, wuwuzeli, oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,

 7. wskaźników laserowych,

 8. materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,

 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów, słupów oraz wejścia do innych miejsc: urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

 

§3.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY.

 1. Uczestnik Imprezy Masowej ma prawo do:

 1. przebywania na terenie imprezy masowej od chwili udostępnienia obiektu
  przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej.

 2. informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych
  oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,

 3. korzystania z pomocy medycznej na terenie imprezy masowej,

 4. zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie trwania imprezy masowej.

 1. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany:

 1. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 2. nie zakłócać porządku publicznego,

 3. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,

 4. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie imprezy masowej,

 5. stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów do wykonywania ich poleceń.

 6. pełnej odpowiedzialności materialnej, za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

 

§4.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY.

 1. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności (Art. 54. 1.) kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 1. Tej samej karze podlega, ten kto w czasie trwania imprezy masowej (Art. 55) nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 2. Kto wbrew przepisom ustawy (Art. 56.) wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 3. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy (Art. 57a) używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł;

 4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej (Art. 59. 1.) broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 220 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej zgodnie z przepisami Ustawy usuwane są z terenu Imprezy Masowej, bądź przekazane Policji.

 1. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy Masowej z powodu naruszenia Regulaminu Imprezy Masowej w tym regulaminu Festiwalu lub Ustawy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy Masowej są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej
  na Terenie Imprezy Masowej.

 1. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy Masowej dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz sponsorów. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych na całym świecie.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 1. na stronie internetowej organizatora, tj. www.hellohero.pl

 2. w punktach informacyjnych oraz przy wejściach na terenie imprezy masowej.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniach 22, 23, 24 sierpnia 2024 r. w godzinach 18.00 – 24.00.